Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13 juli 2014.

1. Begripsbepalingen
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis.

Cultuurmarketing: de uitgever van deze website.
Gebruiker: degene die de website bezoekt.

2. Algemene bepalingen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle registraties, transacties en overige handelingen bij gebruik van de website van Cultuurmarketing. Cultuurmarketing heeft het recht onderstaande bepalingen en voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden op deze site of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking dertig dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

3. Registratie

3.1. Een registratie voor de gebruiker wordt aangevraagd met behulp van login en password door invulling van een daartoe bestemd formulier met verplichte velden. De registratie komt tot stand indien het formulier volledig en juist is ingevuld door de indiener.

3.2. Een aanvraag kan worden geweigerd indien:
a. De aanvrager niet de gevraagde gegevens als bedoeld in artikel 3, eerste lid, levert;
b. De aanvrager een in deze Algemene Voorwaarden gestelde verplichting uit hoofde van eerdere registratie niet nakomt of aannemelijk is dat hij een dergelijke verplichting niet zal nakomen.
c. Zonder opgaaf van reden.

3.3. Met inachtneming van voorgaande leden van dit artikel en met inachtneming van de wet is Cultuurmarketing gerechtigd de registratie met onmiddellijke ingang ongedaan te maken in de situatie dat aannemelijk is dat de geregistreerde zijn verplichtingen niet zal naleven, hetgeen onder andere kan blijken bij niet- naleving van eerdere of andere verplichtingen.

3.4. Degene die zich registreert garandeert dat de door hem opgegeven informatie over zichzelf of over of in relatie met de diensten die hij via Cultuurmarketing aanbiedt of afneemt, volledig en correct is.

4. Verplichtingen auteur

4.1. De auteur verklaart te beschikken over alle en de volledige rechten met betrekking tot de door hem aangeboden content en dus geen inbreuk maakt op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden.

4.2. De auteur aanvaardt de volle aansprakelijkheid voor gerechtvaardigde aanspraken van derden op die werken.

4.3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing op die gevallen waarin er sprake is van meerdere auteurs.

4.4. De auteur verleent Cultuurmarketing toestemming zijn werken op te nemen in de website en het partnernetwerk van de website waar het werk op aangemeld is.

4.5. De auteur verleent toestemming tot het gebruik van het werk in promotiecampagnes en presentaties van Cultuurmarketing.

4.6. De werken bevatten geen onrechtmatige of strafbare uitingen. Het werk is vrij van ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende, inbreukmakende, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie die op enigerlei wijze inbreuk maken op de persoonlijke rechten van anderen.

5. Verplichtingen gebruiker

5.1. Een gebruiker erkent dat op de via de websites van Cultuurmarketing geleverde werken intellectuele eigendomsrechten rusten.

5.2. Het is de gebruiker niet toegestaan om aangeboden werken openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins aan te wenden dan voor gebruik in huiselijke kring.

5.3. Het is overige gebruikers niet toegestaan de werken te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de toestemming is verleend.

5.4. Het is de gebruiker niet toegestaan de werken op enige manier te wijzigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

5.5. De gebruiker stemt ermee in zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en dat hij of zij bij gebruik van deze site de toepasselijke 5.6. wettelijke regels en algemeen geldende gedragsregels in acht neemt en bovendien dat deze zich onthoudt van (let wel: het betreft een niet-limitatieve opsomming):

– Het benaderen van andere gebruikers met commerciële motieven;
– Het plaatsen van reclame-uitingen;
– Het aanbieden van onrechtmatige verzoeken, waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen wordt: kettingbrieven, spam en andere ongewenste verspreiding van informatie;
– Anderszins strafbaar of onrechtmatig handelen;

6. Licenties
De auteur gaat bij het uploaden en of plaatsen van artikelen of beeldmateriaal aan dat Cultuurmarketing het gebruiksrecht heeft van deze content en daar nooit een gebruiksvergoeding tegenover staat. Zolang deze werken openbaar gemaakt worden binnen de activiteiten van Cultuurmarketing, waaronder maar niet beperkt tot, deze website, social media, druk en of print middelen.

7. Verplichtingen Cultuurmarketing

7.1. Cultuurmarketing verwijdert op eerste vordering van rechthebbenden werken van de websites indien die worden aangeboden zonder dat de aanbieder beschikt over de rechten op die werken.

7.2. Cultuurmarketing verwijdert werken van de website die strafbare of onrechtmatige uitingen bevatten.

7.3. Cultuurmarketing voldoet aan de financiële verplichtingen die betrekking hebben op de beschermde werken en de licenties die daarop van toepassing zijn.

7.4. Cultuurmarketing ziet toe op het naleven van de verplichtingen van Auteurs Lid 4 en Gebruikers. lid 5

8. Aansprakelijkheid / Vrijwaring

8.1. Cultuurmarketing is niet aansprakelijk voor enige schade verband houdende met (onderbroken) levering van diensten via haar websites.

8.2. Zowel de auteur als de gebruiker vrijwaart Cultuurmarketing van alle aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het onjuiste, onrechtmatige, dan wel onzorgvuldige gebruik door auteur en/of gebruiker van applicaties dan wel diensten via haar websites.

8.3. De technische eigenschappen van de website van Cultuurmarketing kunnen worden gewijzigd om aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven beantwoorden. Waar mogelijk zal Cultuurmarketing trachten deze wijzigingen uit te voeren zonder dat deze gevolgen hebben voor de gebruiksmogelijkheden van de auteur en de gebruiker. In geen geval is Cultuurmarketing aansprakelijk voor gevolgen van dergelijke wijzigingen.

9. Gebruik en verwerking van persoonsgegevens en privacy

9.1  Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Cultuurmarketing. U dient zich ervan bewust te zijn dat Cultuurmarketing niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

9.2 Cultuurmarketing respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

9.3 Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Cultuurmarketing of die van een derde partij. Wij combineren uw accountgegevens samen met uw aankoopgedrag en voorstelling voorkeuren om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn op de website.

9.4 Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Cultuurmarketing of die van een derde partij. Voor gegevens die verzonden worden vanaf uw computer door onze website maken we gebruik van een beveiligde verbinding (HTTPS). Op deze manier is het voor derden onmogelijk om gegevens die u vanaf uw computer naar de webservers van Cultuurmarketing verstuurd te onderscheppen.

9.5 Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen, hiervoor gebruiken wij cookies.

9.6 Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Cultuurmarketing of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

9. 7 We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

9.8 De informatie wordt alleen geanonimiseerd of met uw uitdrukkelijke toestemming met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

9.9 Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt in het gebruiken account.

9.10 Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

9.11 Wanneer u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.

9.12 De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

10. Cursus- en eventvoorwaarden

10.1 Na betaling is er geen restitutie mogelijk bij annulering van deelname aan events of cursussen.

10.2 Cultuurmarketing heeft het recht cursussen en events te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. Mocht dit het geval zijn, streven we ernaar ingeschreven deelnemers hier zo snel mogelijk over te informeren. Het bedrag wordt binnen tien werkdagen geretourneerd.

11. Slotbepalingen
Een tekortkoming in de nakoming door Cultuurmarketing van haar verbintenissen kan haar niet worden toegerekend indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: stroomstoringen, technisch falen, verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Cultuurmarketing bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is, alsmede iedere andere omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Cultuurmarketing, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Cultuurmarketing komt. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen opgeschort.